BİR RÖPORTAJ

(Bu yazı Pharmaceutical Business Review Dergisi için yapılan röportajı içermektedir)

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Öncelikle nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederim. İstanbul doğumluyum ve iki kız babasıyım. Eğitim olarak bahsetmek gerekirse,  kendimi sosyal bilimci olarak tanımlayan birisiyim. Zira, sosyal bilim alanındaki birçok bölümde lisans ve lisansüstü eğitim aldım.  Lisans eğitimlerimin ilkini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tarih eğitimi alarak tamamladım. Daha sonra İki üniversitede (Anadolu ve İstanbul Üniversitesi) biri sosyoloji diğeri uluslararası ilişkiler olan iki lisans eğitimine başladım ama henüz tamamlamadım. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji yüksek lisans eğitimi aldım ve Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi ise Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programına devam etmekteyim. Aklınıza hemen bir soru gelebilir o yüzden siz sormadan cevaplayayım. Evet sosyal bilimciyim ve sağlık alanındaki bir vakfın genel müdürlüğünü yapıyorum. Bu ilk bakışta çok anlamlı gelmeyebilir ama biraz üzerinde düşünüldüğünde doğru bir kurgu olabileceği hemen gözümüze çarpar. Sivil toplum kuruluşlarının elbette kuruldukları alan noktasında teknik düzeyde bilgilerle donatılması elzemdir. İVEK de olduğu gibi. Bizim vakfımız da (burada daha detaylı bahsetmeyi düşünüyorum) teknik anlamda kurulmuş bir çok komisyon ve çalışma grubuna ve alanlarında çok önemli ve yetkin kişiler olan yönetim kuruluna sahiptir. Ancak, bilginin bu mecralardan süzülmesi, yönetilmesi; vakıf bünyesindeki tüm organların koordine ve idaresi, vakıf faaliyetlerinin organizasyonu ve iç işlerliğin profesyonelce sağlanması ise işte tam sosyal bilimcinin işidir. En azından “sosyal bilimcinin daha iyi halledebileceğine inanıyorum” desem belki daha doğru olur. Ben de önümüzdeki birkaç gün içerisinde İVEK’de dördüncü yılımı tamamlamış olacağım. Genel Sekreter Yardımcısı olarak çıktığım İVEK yolculuğunda, organizasyon yapısında yapılan revizelerden sonra, halihazırda Genel Müdürlük vazifesini yapmaya gayret göstermekteyim.

İVEK Nasıl bir Sivil Toplum Kuruluşudur?

İVEK 40 yıllık bir birikimin sonucu olarak 2006 yılında dernek olarak kurulmuş, ilerleyen yıllarda ise ilaç, eczacılık, sağlık bilim ve teknolojileri alanının tüm bileşenlerini içererek, çalışmalarını daha kapsamlı olarak yürütmek için vakıflaşma kararı almış ve 2016 yılında bu süreci tamamlanmıştır. İVEK Vakfı’nın 50 kurucu üyesi arasında Bir çok bürokrat, eski-yeni milletvekilleri ve bakanlar, rektörler, eczacılar, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, avukatlar ve akademisyenler bulunmaktadır. Vakıf “İVEK Vakfı Strateji Belgesi“ çerçevesinde, tüm organizasyon ve çalışmalarını komisyonlar aracılığıyla ifâ etmektedir. 18 Komisyonu bünyesinde barındıran İVEK, ayrıca bu komisyonlara bağlı çalışma gruplarının kurulmasını ve yapılandırılmasını da tamamlanmıştır. İVEK’in etkili bir sivil toplum kuruluşu olmasının en önemli nedeni: sağlık alanının tüm bileşenlerini kapsamasıdır. Örnek verecek olursak, Serbest Eczacılar ile ilgili herhangi bir çalışmada doğru sonuç alabilmek, güvenilir ve kapsayıcı bir çıktı ortaya koyabilmek için İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonu, Tıbbi Cihaz ve Teknolojileri Komisyonu ve Mevzuat Komisyonlarından görüş alınarak yapılan çalışmanın o sektörlerde yaratabileceği muhtemel olumlu veya olumsuz durumlar ortaya konulur. Böylelikle, hazırlanan raporlar ve görüşlerde sağlık sektörünün bir bütün olarak ele alınması ve kamu-özel her iki tarafın da azami fayda elde etmesi sağlanmış olur. Bu da İVEK’i hem kamu hem de sağlık sektöründe güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olmasını sağlamıştır.

Organizasyon Yapısında değişiklikler yapıldı demiştiniz biraz açar mısınız?

İVEK Vakfı Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetinin desteğiyle 2019 Yılının Ekim Ayı’nda kurumsallaşma yolunda çok önemli bir adım atarak yeni bir organizasyon yapısı ihdas etmiştir. Oluşturulan bu yapıda mütevelli heyeti ve yönetim kurulu kararlarının eksiksiz, etkili ve profesyonelce yürütülmesi amacıyla “Genel Müdürlük” oluşturulmuş ve Genel Müdürlük bünyesinde müstahdem personelin görev ve sorumlulukları netleştirilmiştir.  Bu yeni modelin vakfın hızla kurumsallaşması ve çok uzun yıllara uzanmasını sağlayacağı inancındayız.

Genç İVEK Vizyonu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Vakıf bünyesinde yer alan komisyon ve çalışma gruplarının da daha profesyonel ve etkili bir şekilde yönetilmesi amaçlanan bu sistemde, “Genç İVEK”’de de yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.  Vakfın kuruluşunda Genç Akademisyenler Komisyonu’na bağlı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerini yürüten Genç İVEK, İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri alanındaki lisans ve lisansüstü (hali hazırda araştırma görevlisi olarak lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler hariç) düzeyindeki öğrencilerin oluşturduğu bir platform işlevi gördüğünden, komisyon hüviyetinde ayrı bir oluşum olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılanma sonrası ise üç yıldan beri yapageldiği etkinliklerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla üniversitelerin sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili bölümlerinde “Üniversite Öğrenci Temsilcileri”ni belirlemiştir. Bu kişiler önümüzdeki süreçte belki de o üniversitelerde “Genç İVEK Topluluk/Kulüpleri”nin öncüleri olacaktır.

Genç İVEK’in organizasyonları hakkında bahsetmeniz gerekirse…

Şu ana kadar  altı kez gerçekleştirilen “Genç İVEK Öğrenci Buluşmaları” Kamu, Endüstri, Akademisyen ve Öğrencileri buluşturmakta ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sunmaktadır. Üniversite temsilcilerinin ve Genç İVEK üyelerinin katılımlarıyla yapılan ve üniversitelerdeki sorun ve çözümlerin masaya yatırılıp raporlaştırıldığı ve çıktıların ilgili makamlara ulaştırıldığı “Genç İVEK Öğrenci Çalıştayı”. Bu çalıştayların sonucunun deklare edildiği ve çeşitli eğitim ve bilimsel oturumların yer aldığı  “Genç İVEK Öğrenci Kongresi”. Hakeza 10 Ekim 2020’de online olarak ilkini gerçekleştireceğimiz ve herbirinde ayrı bir temanın hakim olduğu “Genç İVEK Öğrenci  Zirvesi” çok önemli bir etkinliktir. Bu zirvenin temasını Covid özelinde Biyoteknoloji ve Dijital Çağa Ayak Uydurmak” olarak tanımlayabiliriz.

Genç İVEK Sağlık Bilim ve Teknolojileri Dergisi adıyla bir dergi de çıkarıyorlar sanırım.

Doğrudur. Önümüzdeki günlerde 6. Sayısı çıkacak. Genç İVEK ekibi çok özverili ve çok yoğun çalışıyor. Başta Genç İVEK Başkanı Ayşegül Tanrıverdi olmak üzere tüm Genç İVEK ekibine çok teşekkür ediyorum.

Genç İVEK Uluslararası faaliyet veya işbirliklerinde bulunacak mı?

Elbette. Böyle bir hedefimiz var. Genç İVEK önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutta da çalışma ve işbirlikleri yapacaktır. Vakıf prensiplerimiz gereğince “her çalışma nihayete erdirilmelidir”. Bu cümleden olarak, Genç İVEK çatısı altında yapılan çalışmaların akîm kalmaması, öğrencilerin sorun ve beklentilerin ilgili makam ve mercîlere İVEKçe sunulması bu oluşumun en temel amaçlarından biridir.

Temenniler…

Tüm bu görüşler ışığında, Genç İVEK çatısı altında halihazırda bulunan veya daha ileriki zamanda Genç İVEK ailesine katılacak arkadaşlarımıza vakfımız adına şimdiden başarılar diliyor, Genç İVEK’in yüzyıllar sonrasına uzanması adına gösterecekleri gayretlerin akîm kalmamasını temenni ediyorum.